Main Menu


  
หลักการสหกรณ์

1.  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

             สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ   ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลาย   ที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์  และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  สังคม  เชื้อชาติ    การเมือง   หรือศาสนา

2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

             สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก  ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนด นโยบายและการตัดสินใจ   บุรุษและสตรี     ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก  ต้องรับผิดชอบ ต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์ขั้นปฐม  สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน    ( สมาชิกหนึ่งคน หนึ่งเสียง)   สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

                     สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้   และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย  ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของ สหกรณ์   สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด ( ถ้ามี)  มวลสมาชิก เป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่ง  หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้   คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน    โดยจัดให้เป็นทุน ของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ไม่ต้องนำมาแบ่งปันกัน    เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์  และเพื่อสนับสนุน กิจกรรมอื่นใด ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

4.  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

                     สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก  ในกรณีที่สหกรณ์ จำต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่นๆ รวมถึงองค์การของรัฐ    หรือต้องแสวงหาทุน จากแหล่งภายนอก  สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่า   มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่ง อำนาจ ในการควบคุม สหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย  และยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

                     สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ  และพนักงาน  เพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วย พัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล   และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำด้านความคิด ในเรื่อง คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

                    สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   และเสริมสร้างความเข้มแข็ง   ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสาน ความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

7.  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

                     สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน  ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

ถัดไป >


  

  
นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด==ฌาปนกิจสงเคราะห์==

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.0-4283-2784 , 0-4283-2200 โทรสาร. 0-4283-2200