ที่ปรึกษา ประจำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายทรงพร กองอาสา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ที่ปรึกษา
นายประจักษ์ กรรณลา
นิติกร ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ที่ปรึกษา
นางสาวยุพา โง้วตระกูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ที่ปรึกษา