คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ประจำปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
 
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ
 
นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายบุญเทิน จันทมาตย์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสาโรจน์ สมัยคำ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายจันที อ้วนศิริ
กรรมการ
นายสุชิน เหลืองอุทัยรัตน์
กรรมการ
นางกรัณฑชา สุธาวา
กรรมการ
นางวิยะดา ล่ามสมบัติ
กรรมการ
นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการ
นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ปิยะศักดิ์ บัวสาลี
กรรมการ
นายอำพนธ์ คำตัน
กรรมการ
นายอภิชัย แก้วสมบัติ
เหรัญญิก
นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย
เลขานุการ